O nama

Nositelji Projekta su Lučka uprava Rijeka (koordinator Projekta) i HŽ Infrastruktura (korisnik Projekta) te sukladno Sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstava br. INEA/CEF/TRAN/M2014/1044613 zajednički provode ovaj Projekt.
Lučka uprava Rijeka osnovana je 1996. godine kao prva lučka uprava u Republici Hrvatskoj radi upravljanja, razvijanja i korištenja luke Rijeka, otvorena za međunarodni javni promet. Zbog svoje veličine i važnosti proglašena je lukom od posebnog međunarodnog i ekonomskog interesa za Republiku Hrvatsku. Glavne djelatnosti lučke uprave su upravljanje i planiranje strateškog razvoja riječke luke.
Sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16), lučka uprava obavlja poslove koji obuhvaćaju sljedeće: brigu o građenju, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje, građenje i održavanje lučke podgradnje, stručni nadzor nad građenjem, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja, osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnosti lučkog područja za plovidbu, te osiguranje reda u luci, osiguravanje pružanja usluga od općeg interesa ili usluga za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata, prihvat otpada s plovnih objekata i organiziranje njegovog zbrinjavanja, usklađivanje i nadzor rada koncesionara na lučkom području, donošenje odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području sukladno propisima koji uređuju slobodne zone, davanje koncesija i dozvola, i sl.

HŽ Infrastruktura upravlja željezničkom infrastrukturom u Republici Hrvatskoj (javno dobro u općoj uporabi). Kao tvrtka od strateškog značaja bavi se organiziranjem i reguliranjem željezničkog prometa, osiguravanjem pristupa i korištenja željezničke infrastrukture svim željezničkim prijevoznicima koji ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o željeznici (NN 94/13, 148/13, NN 73/17), organizacijom javnog prijevoza i prijevoza za vlastite potrebe, održavanjem i osuvremenjivanjem željezničke infrastrukture, njezinom zaštitom te poslovima investiranja u gradnju željezničke infrastrukture. Osim toga, bavi se i tehničkim pregledom vagona, manevriranjem i ranžiranjem željezničkih vozila, popravkom i održavanjem željezničkih tračničkih i drugih vozila, ispitivanjem elektroinstalacija i instalacija za zaštitu od munje, ispitivanjem strojeva i uređaja s povećanim opasnostima, ispitivanja u radnom okolišu, poslovima zaštite na radu, zaštite okoliša i zaštite od požara, računalnim i srodnim djelatnostima te iznajmljivanjem vlastitih nekretnina (jedan od najvećih portfelja nekretnina u RH). HŽ Infrastruktura upravlja prugama u Republici Hrvatskoj u duljini nešto većoj od 2604 km. Na mreži održava 545 kolodvora i stajališta, 1512 željezničko-cestovnih prijelaza, 109 tunela i 538 mostova. Mnogi od tih objekata su i zaštićena kulturna baština.

Ostali dionici projekta

Izvršna agencija za inovaciju i mreže (INEA) je izvršna agencija osnovana 1. siječnja 2014. godine od strane Europske komisije kako bi naslijedila Izvršnu agenciju za transeuropske transportne mreže (TEN-T EA) koja je bila pokrenuta kako bi upravljala tehničkom i financijskom provedbom TEN-T programa. Izvršne agencije Europske komisije provode politike Europske unije na način da pomoću projekata nadziru rad programa. To znači da prate projekte sufinancirane od strane Europske unije tijekom njihovog ciklusa provedbe i tako dobivaju povratne informacije od projekta. Tako se pruža podrška korisnicima programa, osigurava dobra vidljivost projekata i stvara dodana vrijednost. INEA dijelom upravlja i programom CEF, a u sklopu istoga upravlja i ovim Projektom.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na:

unutarnji međunarodni pomorski, nautički, cestovni, željeznički, zračni i poštanski promet; planiranje, izradu i provedbu strateških dokumenata i projekata prometne infrastrukture; zaštitu mora od onečišćenja s brodova; prijevozna sredstva osim onih poslova koje ulaze u djelokrug rada drugih ministarstava; inspekcijske poslove; elektroničke komunikacije, informacijsko društvo (osim poslova u djelokrugu drugih središnjih tijela državne uprave) i poštanske usluge.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture obavlja upravne, stručne i druge poslove koji se odnose na:
organiziranje izrade strateških infrastrukturnih projekata i investicijskih programa za sve vidove prometa, od posebnog značenja za Republiku Hrvatsku i pripremanje prijedloga Vladi Republike Hrvatske za njihovo odobravanje i provedbu organiziranje odgovarajućih velikih infrastrukturnih investicijskih radova u izgradnji objekata i uređaja prometne infrastrukture, osim njihove rekonstrukcije i održavanja, i drugih odgovarajućih krupnih infrastrukturnih radova od značaja za održivi razvitak Republike Hrvatske koji se u cijelosti ili u većoj mjeri financiraju sredstvima državnog proračuna, te usklađuje aktivnosti drugih subjekata u izgradnji takvih objekata i prati i kontrolira te investicije, te obavlja stručne poslove koji se odnose na pokretanje, usklađivanje i nadzor poslova određenih aktima i propisima kojima se uređuje ukupni razvitak prometa.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, specifično Uprava za provedbu operativnih programa i međunarodnih instrumenata obavlja (između ostalog) poslove upravljanja i provedbe Instrumenata Europskog gospodarskog prostora, uključujući: uspostavu i unapređenje rada sustava; financijsko upravljanje i kontrolu; praćenje, izvještavanje i vrednovanje; informiranje; pripremu i provedbu projekata te koordinaciju s međunarodnim financijskim institucijama; redovnu suradnju sa službama Europske komisije i obavljanje poslova vezanih uz sudjelovanje u radnim tijelima Europske komisije te obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.

Ministarstvo financija, točnije Uprava za europske integracije i međunarodne financijske odnose, nadležno je tijelo za odnose s međunarodnim financijskim institucijama. Republika Hrvatska naime punopravna je članica grupe Svjetske banke, Europske banke za obnovu i razvoj, Razvojne banke Vijeća Europe i Inter-američke razvojne banke. Republika Hrvatska potpisala je također Okvirni sporazum o suradnji s Europskom investicijskom bankom. Na temelju gore navedene zakonodavne osnove te na temelju Zakona o sustavu provedbe programa Europske unije i sustavu provedbe projekata financiranih iz sredstava zajmova i darovnica iz ostalih inozemnih izvora (NN 58/06) i na temelju Uredbe o poslovima upravljanja sustavom i nadzoru provedbe projekata financiranih iz sredstava zajmova i darovnica Republici Hrvatskoj iz ostalih inozemnih izvora (NN 33/07) odgovornost za sveukupnu suradnju s međunarodnim financijskim institucijama ima nacionalni koordinator koji je po funkciji ministar financija, te je nadležan za koordiniranje i nadzor provedbe poslova upravljanja sustavom i nadzora provedbe projekata. Navedeni poslovi u nadležnosti su Sektora za međunarodne financijske odnose Ministarstva financija.

Ostali dionici projekta su izvođači radova i pružatelji usluga stručnog nadzora nad građenjem te druga relevantna nacionalna i međunarodna tijela i institucije, organizacije civilnog društva i novinari.